Tuyên Quang thực hiện tích hợp, cung cấp 318 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng dịch vụ công Quốc gia trong năm 2022

Thứ Tư, ngày 15 tháng 6 năm 2022 - 15:58


Ngày 28/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 619/QĐ-UBND, Phê duyệt danh mục 318 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2022

Theo đó, trong năm 2022, tỉnh Tuyên Quang sẽ thực hiện tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia 318 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (trong đó, 302 dịch vụ công trực tuyến do tỉnh đề xuất tích hợp, 16 dịch vụ công trực tuyến thực hiện theo Quyết định số 422/QĐ-TTg và Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Với tổng số 106 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 212 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 sẽ thực hiện tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2022, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu đạt mục tiêu được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang.

Để đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện, UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành chủ động phối hợp với các Bộ, ngành ở Trung ương; Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện: tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình (ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) theo quy định; tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định; Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các Sở, ban, ngành thực hiện tích hợp các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tính đến hết năm 2021, tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành tích hợp, cung cấp 578 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công trực tuyến (gồm 45 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 533 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4), đạt tỷ lệ 48%. Việc tích hợp các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thuận tiện, dễ dàng hơn và tiết kiệm.

Hoàng Nam

Xem tin theo ngày:   / /