Đến tháng 3/2023, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 25/03/2023 - 08:24
Đến tháng 3/2023, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:25/03/2023 - 08:24