Đến tháng 5/2023, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 30/05/2023 - 14:52
Đến tháng 5/2023, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:30/05/2023 - 14:52