Đến tháng 2/2024, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 24/02/2024 - 16:36
Đến tháng 2/2024, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:24/02/2024 - 16:36