Đến tháng 10/2023, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 02/10/2023 - 05:08
Đến tháng 10/2023, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:02/10/2023 - 05:08