Sơn Dương: Đẩy mạnh thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong giải quyết thủ tục hành chính

Thứ Năm, ngày 22 tháng 12 năm 2022 - 14:12


Nhằm tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, đảm bảo tính thông suốt và giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho Nhân dân, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, UBND xã, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, các ban, ngành đoàn thể và Nhân dân về việc thực hiện cơ chế "Một cửa, một cửa liên thông” dưới nhiều hình thức.

Công dân đến làm thủ tục tại Bộ phận một cửa xã Sơn Nam.

Công tác tuyên truyền được thực hiện rộng khắp trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, xã; niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã về quy trình, thủ tục, phí và lệ phí giải quyết các thủ tục hành chính. Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn huyện đã tiếp nhận 3.854 hồ sơ, trong đó tiếp nhận và giải quyết qua Cổng dịch vụ công 2.149/hồ sơ, đạt tỷ lệ 55,7%. Đăng ký tạm trú, tiếp nhận 733 hồ sơ, trong đó tiếp nhận và giải quyết qua Cổng dịch vụ công 345 hồ sơ, đạt 44,6%. Thông báo lưu trú, tiếp nhận 800 hồ sơ, trong đó tiếp nhận và giải quyết qua Cổng dịch vụ công 761 hồ sơ, đạt trên 95%. Khai báo tạm vắng tiếp nhận 19 hồ sơ, trong đó tiếp nhận và giải quyết qua Cổng dịch vụ công 7/12 hồ sơ, đạt trên 58%.

Ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ tổ chức và công dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao. Thái độ của cán bộ, công chức đối với Nhân dân thể hiện trọng thị hơn, Nhân dân thấy mình được tôn trọng hơn qua việc tiếp xúc với cán bộ nhà nước, nhất là các cán bộ Bộ phận một cửa đã tận tình hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện, đúng hẹn nên tin tưởng hơn vào cơ quan hành chính Nhà nước.

Thời gian tới, muốn nâng cao chất lượng CCHC, bên cạnh thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin thì phải phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả công tác CCHC. Trọng tâm CCHC vẫn phải phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, tổ chức và doanh nghiệp./.

Theo Tuyenquang.gov.vn